Pass Vigo
Acceso usuarios rexistrados:

O tratamento dos datos de carácter persoal que se reciban a través deste portal axustarase aos principios e obrigacións establecidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e ao seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

O Concello de Vigo e empresas concesionarias comprométense ao cumprimento da súa obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal que poidan ser solicitados a través desta web, e ao deber de tratalos con confidencialidade. A estes efectos, adoptaranse as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado de datos de carácter persoal ten como única finalidade a prestación dos servizos solicitados, e o seguimento de consultas realizadas polos usuarios. Non se utilizarán para ningunha outra finalidade nin serán cedidos a terceiros sen o seu consentimento, salvo nos casos e coas condicións previstas na Lei Orgánica 15/1999.

Para a prestación dos servizos a través deste portal, os datos persoais necesarios están incluídos en ficheiros inscritos no rexistro da Axencia Española de Protección de Datos.

En todo momento poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición solicitándoo ao Director da Axencia por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción.

A web da tarxeta PassVigo mantén os niveis de protección dos seus datos persoais conforme ao previsto no Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que facilite ao portal da tarxeta PassVigo.

Ligazóns relacionadas: